HMS-politikk

Helse, miljø og sikkerheit  er viktigast av alt i vår kvardag. Våre ansatte skal alltid føle seg trygg på arbeid. Risikovurderingar og Sikker Jobb Analyse (SJA) nyttast i alle ledd, i HMS-arbeidet vårt.

Me anser berekraftig utvikling og fokus på ytre miljø, som eit naturleg samfunnsansvar me har som Entreprenør. FNs berekraftsmål skal vera førande for vårt HMS-arbeid.

Anleggsbransjen som me tilhøyrer har eit særdeles ansvar for å ta hensyn. Det gjelde klima, naturen og fauna der med jobbar, og ikkje minst våre ansatte og samfunnet rundt oss.

Hirth Himle Entreprenør AS skal systematisk og målretta leia, vedlikeholda og organisera kvalitetsarbeidet i samsvar med NS-EN ISO 9001.

Arbeidet skal gjennomførast slik at det tilfredsstiller alle relevante lovar og forskrifter for sikkerheit og miljø. HHE skal ha en nullskadefilosofi på menneskjer, natur og maskiner.

Tankegangen er godt forankra i styret og ledelsen. Der målet er evig læring og forbetring i alle ledd.

Kvalitetssikringa av dette arbeidet er styrt av ISO 9001, Miljøfyrtårnkrav, internt styringsstem, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i virksomheiter og Arbeidsmiljøloven.