Ei berekraftig framtid og fokus på ytre miljø, er eit naturleg samfunnsansvar me har som profesjonell entreprenør.

Anleggsbransjen som me tilhøyrer har eit særdeles ansvar for å ta hensyn. Det gjelde klima, naturen og fauna der med jobbar, og ikkje minst våre ansatte og samfunnet rundt oss .

Størsteparten av våre utslipp kjem frå bruk av diesel i produksjon.
Me er opptekne av vårt CO2-fotavtrykk, og dette gjenspeglar seg i vårt daglege arbeid. 
Hirth Himle skal vera med å stoppa klimaendringane og ta vår del av ansvaret for å nå målet om nullutslipp i 2050.

Modernisering av maskin og bilpark må til. Me investerer i elektriske anleggsmaskiner og har ein planlagt overgang til elektriske varebiler.
Me har fokus på aukt bruk av bio-diesel, gjenbruk av asfalt og nøye planlegging av massehandtering, for å forsøka unngå unødig transport.

Å vera med å byggja ei framtid for dei som kjem etter oss er det retta å gjera.

I 2019 vart Hirth Himle Entreprenør miljøfyrtårnsertifisert.

FNs BEREKRAFTSMÅL

Under ser du dei berekraftsmåla som er forankra i vår organisasjon.