Som miljøfyrtårnbedrift arbeider me aktivt og målretta for kontinuerlig å redusera vårt Co2 avtrykk.
HHE har som fokus å ikkje forvolda skade på det ytra miljø så som luft, planteliv, mennesker og dyr.

Berekraftig utvikling og fokus på ytre miljø, er eit naturleg samfunnsansvar me har som entreprenør. FNs berekraftsmål skal vera førande for vårt HMS-arbeid.

 

 

Detta styrer vår produksjon, avfallsbehandling, bruk av råmaterialar og naturressursar ved våre anlegg, verkstad og administrasjon.

Ved å ta vare på helsa og sikkerheiten til dei tilsette, og ved å drifta så miljøvenleg som mogleg,  sparar vi ikkje berre miljøet og naturen, da gjer også at vi kan driva bedriften betre økonomisk.

 

Hirth Himle Entreprenør AS Miljøfyrtårn sertifisert bedrift